Select Page

Әдістемелік жұмыс

ӘДІСТЕМЕЛІК БӨЛІМНІҢ 2023-2024 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Мақсаты:

 • Оқу жылында  оқу- әдістемелік жұмыс міндеттерін жүзеге асыру, мамандардың  білімін жетілдіру;
 • педагогикалық қызметкерлердің кәсіби құзыреттілік деңгейін анықтау және біліктілік  санатын көтеруге жағдай жасау;
 • педагогикалық кадрлардың өз қызметін бағалауы және кәсіби құзыреттілігін көтеруі бойынша жұмыс жүйесін арттыру;
 • оқу үрдісінде сапалы білім берудің әртүрлі әдістері мен түрлерін зерделеу және шығармашылық тұрғыдан игеру;
 • Оқытушылардың шығармашылық қабілетінің нәтижесін зерттеу, жинақтау және тарату.

Міндеттері:

 • ҚР Мемелекеттік жалпыға міндетті стандарты талаптарын орындауды қамтамасыз ететін білім беру технологияларын үнемі жаңартып отыру;
 • оқу-әдістемелік кешендерін дайындау;
 • оқытудың жаңа технологиялары мен әдістерін енгізу;
 • WorldSkills рәсімдеріне сәйкес аралық, қорытынды аттестаттау, біліктілік емтихандарын, кәсіби модульдер бойынша емтихандарды өткізу рәсімдерін әдістемелік қамтамасыз етуді қалыптастыру;
 • өз білімін жетілдіруге, өзін-өзі дамытуға инженер- педагогикалық қызметкерлердің ынтасын арттыру;

Оқу-әдістемелік жұмыстың мазмұны:

 • Оқу-әдістемелік кеңестің жұмысы.
 • Ғылым, қазіргі білім беру жүйесінің өзекті мәселелері бойынша ғылыми-әдістемелік семинарлар, әдістемелік кеңестер.
 • Колледждің педагог қызметкерлерінің қалалық және облыстық әдістемелік бірлестіктердің жұмысына қатысуы.
 • Колледж базасында ғылыми-практикалық конференцияларды дайындау және өткізу.
 • Колледждің педагог қызметкерлерінің оқу пәндерінің жұмыс бағдарламаларын, кәсіптік модульдерді, орта кәсіптік білім беру мамандықтары мен кәсіптері бойынша практикаларды, бағалау құралдарының тиісті қорларын, оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу, түзету.
 • Білім беру қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстары, оқыту семинарлары, вебинарлар, кәсіби қайта даярлау, тағылымдамадан өту арқылы оқытушылардың, өндірістік оқыту шеберлерінің біліктілігін арттыру.
 • Колледждің педагог қызметкерлерінің ғылыми және ғылыми-практикалық конференцияларға, семинарларға, кәсіби шеберлік конкурстарына қатысуы.
 • Ғылыми-практикалық жинақтарға, педагогикалық қоғамдастықтардың сайттарында оқу және әдістемелік құралдарды, ұсыныстарды, мақалаларды әзірлеу және жариялау.
 • Педагогикалық ұжымды оқытушылардың, өндірістік оқыту шеберлерінің ғылыми-теориялық және практикалық-әдістемелік қызметі саласындағы жаңа тәжірибемен ақпараттандыруды ұйымдастыру; педагог қызметкерлерді білім беру саласындағы және оқытылатын оқу пәні, пәнаралық курс бойынша нормативтік құжаттармен таныстыру; оқытушыларды, өндірістік оқыту шеберлерін ғылыми-педагогикалық және әдістемелік әдебиеттің жаңалықтарымен таныстыру.
 • Оқытушыларды, өндірістік оқыту шеберлерін әріптестерінің жұмыс тәжірибесімен ашық сабақтарға қатысу, өзара жауап алу, тәлімгерлік және басқа да нысандар арқылы таныстыру.
 • Колледж оқытушыларының, өндірістік оқыту шеберлерінің жеке ғылыми-әдістемелік жұмысы.
 • Колледждің педагогикалық қызметкерлерін аттестациялауды әдістемелік сүйемелдеу.

Нормативтік құқықтық құжаттар:

 • «Білім туралы» ҚР 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңы;
 • «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 23 шілдедегі № 362 бұйрығы;
 • «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» ҚР БжҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы;
 • «Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР БжҒМ 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығы;
 • «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» ҚР БжҒМ 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы;
 • «Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы» ҚР БжҒМ 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығы;
 • «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы» ҚР БжҒМ 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығы;
 • «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығы;;
 • «Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы» ҚР БжҒМ 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығы;
 • «Дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50 бұйрығы;
 • «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 107 бұйрығы

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТЫҢ МАЗМҰНЫ

№ р/с Жұмыс мазмұны Мерзімі Жауапты
1. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КАДРЛАРМЕН ЖҰМЫС

1.1.Біліктілікті арттыру

Мақсаты: педагогикалық қызметкерлердің өзін-өзі талдау және қызметті өзін-өзі бағалау, кәсіби құзыреттілікті арттыру бойынша жұмыс жүйесін жетілдіру.

1.1.1. Оқу жылына педагогикалық қызметкерлердің біліктілікті арттыру және тағылымдамадан өтуінің перспективалық жоспарын жасау. Қыркүйек-Қараша, Мамандар бөлімі инспекторы, әдістемелік бөлім меңгерушісі
1.1.2. Өзара сабаққа қатысуды ұйымдастыру (теориялық және өндірістік оқыту), қатысу нәтижелері бойынша талдау және әңгімелесу. Жыл бойы Әдістемелік бөлім меңгерушісі
1.1.3. Тәжірибе алмасу мақсатында интербелсенді әдістерді қолдану арқылы тәжірибелі оқытушылардың арасында жас мамандарға ашық сабақ өткізудің жоспарын жасақтау және жоспар бойынша өткізілуін қадағалау Қыркүйек

Әдістемелік бөлім меңгерушісі, ЖММ жетекшісі,

пән оқытушылары

1.1.4 Маңғыстау аймағының теміржолшы ардагерлерімен дөңгелек үстелін ұйымдастыру Қараша Әдістемелік бөлім меңгерушісі
1.1.5 Кәсіпорындар базасында колледж педагогикалық қызметкерлерінің тағылымдамасын ұйымдастыру. Жыл бойы Әдістемелік бөлім меңгерушісі
1.1.6 «Talap» КЕАҚ арқылы деңгейлік модель бойынша инженер-педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру Жыл бойы Әдістемелік бөлім меңгерушісі

1.2. Басшы және педагог қызметкерлерді аттестаттау

Мақсаты: Кәсіби құзыреттілік деңгейінің сәйкестігін анықтау және басшы және педагогикалық қызметкерлердің біліктілік санаттарын арттыру үшін жағдай жасау.

1.2.1. Басшы және педагогикалық қызметкерлердің қызметін зерттеу, қажетті аттестаттау материалдарын рәсімдеу (өтініш, портфолио, ақпараттық карта). Жыл бойы кесте бойынша Мамандар бөлімі инспекторы, Әдістемелік бөлім меңгерушісі
1.2.2. Аттестатталушы басшы және педагогикалық қызметкерлерге барлық ұйымдастырушылық мәселелер мен жұмыстың мазмұны бойынша кеңес, көмек көрсету Жыл бойы Мамандар бөлімі инспекторы, Әдістемелік бөлім меңгерушісі
1.2.3. Колледждегі басшы және педагогикалық қызметкерлерді атқаратын лауазымына сәйкес аттестаттау бойынша аттестаттау комиссиясының жұмысын ұйымдастыру. Қыркүйек Мамандар бөлімі инспекторы, Әдістемелік бөлім меңгерушісі
1.2.4. 2023-2024 оқу жылында аттестациядан өтетін педагогикалық қызметкерлердің сабақтарына, сыныптан тыс іс-шараларына қатысу. Жыл бойы Әдістемелік бөлім меңгерушісі, Бөлімше меңгерушілерілері
1.2.5. Әдістемелік күн шеңберінде аттестатталатын педагог қызметкерлердің ашық сабақтарын, сыныптан тыс іс-шараларын өткізу. Ақпан Әдістемелік бөлім меңгерушісі, Бөлімше меңгерушілерілері

1.3. Педагогикалық қызметкерлердің жұмыс тәжірибесін жалпылау және тарату

Мақсаты: Педагогикалық қызметкерлердің шығармашылық  қызметінің нәтижелерін жалпылау  және  тарату.

1.3.1. Педагогикалық іс-әрекет тәжірибесін зерделеу мақсатында сабақтарға, сыныптан тыс іс-шараларға қатысуды ұйымдастыру, оны әріптестерінің жұмысына енгізу және қорыту. Жыл бойы Әдістемелік бөлім меңгерушісі, әдіскер, Бөлімше меңгерушілерілері, ЖММ жетекшісі
1.3.2. Колледжді оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттермен қамтамасыз ету, оларды әзірлеу, басып шығару, электронды оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешен жасақтау бойынша әдістемелік семинар Қараша Әдістемелік бөлім меңгерушісі, әдіскер, пән оқытушылары
1.3.3. М. Тынышпаевтың 145-жылдығына арналған Облыстық/Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізу Мамыр Колледж директоры, Әдістемелік бөлім меңгерушісі, ЖММ жетекшісі, Бөлімше меңгерушілерілері
1.3.4. «Үлгілі педагог-2024» әдістемелік байқауын өткізу (Бөлімше бірлестіктері оқытушылары арасындағы өзінің кәсіби біліктілік деңгейін білуге ынталандыру, білімін кеңейту және болашақ кәсібіне деген қызығушылығын қалыптастыру мақсатында.) Акпан Әдістемелік бөлім меңгерушісі, ЖММ жетекшісі, Бөлімше меңгерушілерілері
1.3.5. Педагогикалық қызметкерлердің кәсіби шеберлік байқауы Сәуір Директордың ОЖЖ, ОӘЖЖ орынбасарлары, әдістемелік бөлім меңгерушісі, ЖММ жетекшісі, Бөлімше меңгерушілерілері
1.3.6 Білім берудің әдістемелік орталығының ТжКББ мамандарының қатысуымен білім беру бағдарламасы, оқу жұмыс жоспары, тәрбие жұмыс бағыттары бойынша әдістемелік семинар Қараша Әдістемелік бөлім меңгерушісі, Бөлімше меңгерушілерілері, пән оқытушылары
1.3.7 Колледж оқытушыларының жарияланымдық белсенділігін арттыру (имидждік мақала, радио және телебағдарламаларға қатысу) Жыл бойы Әдістемелік бөлім меңгерушісі, Бөлімше меңгерушілерілері, пән оқытушылары
1.3.8 Ғылыми жобаларға колледж оқытушыларын қатысуын қадағалау Жыл бойы Әдістемелік бөлім меңгерушісі, Бөлімше меңгерушілерілері, пән оқытушылары
1.3.9 Әлеуметтік серіктес мекемелердің жас маманға сұранысы аясында мемлекеттік стандартқа сәйкес білім беру бағдарламаларын жасақтау Жыл бойы
1.3.10 2023-2024 жаңа білім беру бағдарламасын ашу және «Атамекен» ҰКП, «Маңғыстау облыстық білім басқармасының», «Атлас-құзыреттілік» біліктілік картасы негізінде Маңғыстау облысы бойынша жаңадан қажет етілген білім беру бағдарламасын жасақтау, талқылау Жыл бойы
1.3.11 АЛТ- колледждермімен және де меморандум құрылған барлық тараптағы қарым-қатынас Жыл бойы
1.3.12 І курс студенттері арасында ЖБП бойынша колледжішілік олимпиада Қараша  
1.4. Педагогикалық қызметкерлердің кәсіби шеберлігін дамыту және жетілдіру.
Мақсаты: педагогикалық қызметкерлердің кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыру.
Жас мамандар мектебінің жұмысын ұйымдастыру:
1.4.1.

Бірлестік отырысы № 1.

а) Тәжірибелі оқытушылардан Жас мамандар мектебінің жетекшісі мен құрамын бекіту;

ә) Жас мамандарды анықтап, тәлімгер тағайындау, жұмыс жоспарын жасақтау;

б) Тақырыптық-күнтізбелік және жұмыстық оқу бағдарламаларын жазуды үйрету;

в) Жас мамандарға тәлімгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру.

Қазан ЖММ жетекшісі
«Қалыптастырушы бағалау – білім сапасын арттырудың маңызды құралы» жас мамандарға дөңгелек үстел Қараша ЖММ жетекшісі
«Оқушыларды пәндік олимпиадалар мен ғылыми жобаларға дайындау жолдары: жаңашылдық, тәжірибе, нәтиже» тақырыбында семинар Желтоқсан

ЖММ жетекшісі

 

«Үздік қысқа мерзімді жоспар» – сайыс Қаңтар

ЖММ жетекшісі

Әдістемелік бөлім меңгерушісі

«Тапсырма құрастыру алгоритмдері» – дөңгелек стол Желтоқсан

ЖММ жетекшісі

 

Бірлестік отырысы № 2 Қаңтар ЖММ жетекшісі
«Оқытуды жақсартудың ықпалды қаруы – кері байланыстың маңызы қандай?»  әдістемелік күн Қаңтар  ЖММ жетекшісі
1.4.2. Озық тәжірибелі мұғалімдердің шеберлік сабақтарын ұйымдастыру Қазан ЖММ жетекшісі, мүшелері
1.4.3. Педагогикалық көрме. Наурыз

ЖММ жетекшісі

Әдістемелік бөлім меңгерушісі

1.4.4. «Үздік сабақ жоспары» – сайыс Қаңтар

ЖММ жетекшісі

Әдістемелік бөлім меңгерушісі

1.4.5. «Тәлімгерлер тәжірибесі – жас маманға үлгі» тақырыбында дөңгелек үстел Мамыр ЖММ жетекшісі
1.4.6. «Жас келсе іске…» – жас мамандар слеті Желтоқсан ЖММ жетекшісі
1.4.7.

Бірлестік отырыс № 3

Озық тәжірибе мектебінің қорытынды есебі.

Мамыр ЖММ жетекшісі

2. КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ.  ОҚЫТУДЫҢ МАЗМҰНЫН, ӘДІСТЕРІ МЕН ҚҰРАЛДАРЫН ЖЕТІЛДІРУ.

Мақсаты: Жаңа ақпараттық технологиялар мен білім беру мониторингі негізінде білім сапасын басқару. Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде оқытудың жаңа мазмұнын қалыптастыру.

2.1.

Оқу- әдістемелік  кеңестің жұмысын ұйымдастыру:

1-ші отырыс.

Колледждің әдістемелік жұмыс жоспарын және колледждің оқу – әдістемелік кеңесінің 2023 – 2024 оқу жылына арналған жұмыс жоспарын талқылау.

–       Оқу жұмыс жоспары мен күнтізбелік-тақырыптық жоспарларын бекіту;

–       Оқу процесін жоспарлау:

a)      Ашық сабақтар, медиа жоспар, интербелсенді сабақтардың жоспарларын бекіту;

b)      Оқытушылардың жеке жұмыс жоспарын бекіту;

c)      №130 бұйрыққа сәйкес педагогтардың міндетті құжаттарын бекіту;

d)      Жас мамандар мектебін ашу;

e)      Жас оқытушыларға тәлімгерлер тағайындау;

f)       Курстық жұмыстардың тақырыптары мен әдістемелік нұсқаулығын бекіту;

g)      Дипломдық жұмыс пен жобалардың әдістемелік нұсқаулығын бекіту:

h)      Нұсқаулық және ережелерді 2023-2024 оқу жылына қайта бекіту;

i)       Білім беру бағдарламаларын жасауға шығармашылық топ құру

–       Әр түрлі мәселелер;

Қыркүйек

Директордың ОЖЖО, ӘДІСТЕМЕЛІК БӨЛІМ МЕҢГЕРУШІСІ ОӨЖЖО орынбасарлары,

Әдістемелік бөлім меңгерушісі, Бөлімше меңгерушілерілері

2-ші отырыс.

–       Әдістемелік құралдар мен нұсқаулықтардың дайындық дәрежесі;

–       І семестрдің емтихан материалдары мен бақылау – бағалау құралдарын қарастыру, бекіту;

–       2023-2024 оқу жылына арналған білім беру бағдарламаларын бекіту, 2024-2025 оқу жылына арналған БББ жасау, «Талап» КеАҚ сайтында реестрге тіркеуін қадағалап одан әрі жетілдіру;

–       «Логистик және автомобиль шаруашылығы» бөлімшесінің апталығын бекіту;

–       Жас мамандар слетінің жоспарын бекіту;

–          Олимпиада ережелері мен тапсырмасын бекіту

–       Әр түрлі мәселелер;

Қараша

Директордың ОЖЖО, ӘДІСТЕМЕЛІК БӨЛІМ МЕҢГЕРУШІСІ ОӨЖЖО орынбасарлары,

Әдістемелік бөлім меңгерушісі, Бөлімше меңгерушілерілері

3-ші отырыс.

–       2023 – 2024 оқу жылының бірінші семестріндегі колледждегі әдістемелік жұмысты талдау;

–          EDUS жүйесі бойынша саралау;

–       II семестр бойынша оқу жұмыс жоспары мен күнтізбелік-тақырыптық жоспарларын бекіту;

–       Жас мамандар слетінің жоспарын бекіту;

–       «Үлгілі педагог-2024» сайысының ережелері мен жоспарын бекіту;

–       БББ-н бекіту, реестрге енгізу;

–       Әр түрлі мәселелер.

Қаңтар

4-ші отырыс.

–          EDUS жүйесі бойынша саралау;

–          Медиа жоспардың орындалысын тексеру;

–          Колледждің жылдық жоспарына сәйкес орындалмаған тапсырмаларын қайта қарау;

–       Кәсіби шеберлік конкурсының тапсырмаларын бекіту;

–          2024-2025 оқу жылының БББ жасалуын, қайта қарау

–          Әр түрлі мәселелер;

Сәуір

5-ші отырыс.

–          ІІ семестрдің емтихан материалдары мен бақылау – бағалау құралдарын қарастыру, бекіту;

–          Факультатив сабақтардың өту сапасы;

–          Оқытушының жеке жұмыс жоспарының жүргізілу нәтижесі;

–          Колледждің 2022 – 2023 оқу жылындағы әдістемелік жұмысын талдау;

–          Ашық сабақтар, медиа жоспар, интербелсенді сабақтардың жылдық қортындысы;

–          Әр түрлі мәселелер;

Мамыр
2.2. Білім беру процесін оқу нормативтерімен уақытылы қамтамасыз ету (оқу әдебиетіне, мерзімді басылымдарға, электрондық оқулықтарға өтінімдер). Тоқсанына 1 рет Кітапхана меңгерушісі, әдістемелік бөлім меңгерушісі, пән оқытушылары
2.3. Колледждің оң имиджін қалыптастыру және педагогикалық қызметкерлерге ақпараттық қолдау көрсету үшін колледждің ресми сайтын пайдалану. Жыл бойы Әдістемелік бөлім меңгерушісі
2.4. Бақылау және тәжірибелік жұмыстарды жүргізу, курстық жобаларды орындау бойынша әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу  жұмыстарын ұйымдастыру. Жыл бойы Директордың әдістемелік бөлім меңгерушісі, ОЖЖ орынбасарлары, әдістемелік бөлім меңгерушісі

3. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ САБАҚТАН ТЫС ЖӘНЕ ОҚУ- ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ

Мақсаты: Жас зерттеушіні, кәсіпқой- маманды қалыптастыру контексінде колледж білім алушыларымен ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру.

3.1. –       «Логистика және автомобиль шаруашылығы» апталығын өткізу Қараша

Әдістемелік бөлім меңгерушісі,

Бөлім меңгерушісі,

Пән оқытушылары

3.2. «Теміржол шаруашылығы»  апталығын өткізу Февраль

Әдістемелік бөлім меңгерушісі,

Бөлім меңгерушісі,

Пән оқытушылары

3.5. Студенттердің қала, облыс, республика көлеміндегі пәндік олимпиадаларға қатысуын ұйымдастыру Жыл бойы Пән оқытушылары
3.6. Студенттердің аймақтық, облыстық, республикалық, халықаралық  конкурстарға, конференцияларға  қатысуын  ұйымдастыру. Жыл бойы

Әдістемелік бөлім меңгерушісі,

Бөлімше меңгерушілерілері,

пән оқытушылары

 • 2023-2024 оқу жылына арналған Теміржол шаруашылығы бөлімшесінің  жоспары
 •  
Жұмыс мазмұны Мерзімі Жауапты

 

І.  Әдістемелік-ұйымдастыру жұмыстары

1 «Теміржол шаруашылығы» бөлімшесінің  отырысын өткізу Қыркүйек Аймкулова А.Е.
2 2023-2024 оқу жылына арналған жылдық жоспарын  бекітуге ұсыну Қыркүйек Аймкулова А.Е.
3

Оқытушылардың  жүктемесі бойынша пәндердің:

1.Күнтізбелік – тақырыптық жоспарын және перспективалық- тақырыптық жоспарын;

2.Жұмыс бағдарламаларын;

3.Оқытушының жеке жұмыс жоспарын  бекітуге ұсыну

Қыркүйек Аймкулова А.Е.
4

Білім және конституция  күніне топтармен тәрбие сағатын  өткізу.

Тәрбие жұмыс жоспарын бекітуге ұсыну

Қыркүйек

Аймкулова А.Е. Бөлімше

оқытушылары

5 Студенттердің сабаққа қатысуын  және оқу ақысын қадағалау Қыркүйек Аймкулова А.Е.
6 Бөлімшеге қарасты оқу кабинеттеріне тазалық жүргізу Қыркүйек

Аймкулова А.Е. Кабинет

меңгерушілері

7 Бөлімшеге қарасты бірінші курс топтарының ата-аналар жиналысын өткізу Қыркүйек

Аймкулова А.Е.

Топ жетекшісі

8 Оқытушылардың  өзара қатысу сабақтарын бекітуге ұсыну Қыркүйек Аймкулова А.Е.
9 Бөлімшеге қарасты курстық жобалар және жұмыстар, дипломдық жобалар, емтихан және бақылау сұрақтарының  тақырыптарын  талқылау және бекітуге ұсыну Қазан Аймкулова А.Е.
10 Оқытушылардың  ғылыми жұмыстарын бекітуге ұсыну Қазан Аймкулова А.Е.
11 Мұғалімдер мерекесіне орай ашық тәрбие сағатын өткізу Қазан Аймкулова А.Е.

                                                  

ІІ. Оқу-әдістемелік жұмыстар

1 Оқытушылардың жеке жұмыс жоспары бойынша оқу-әдістемелік жұмыстарын қадағалау    Үнемі Аймкулова А.Е.
2 Халықаралық, республикалық   технологиялар облыстық ғылыми-тәжірибелік студенттер конференциясына студенттерге  жетекшілік ету    Қазан Аймкулова А.Е.
3

Оқу өндірістік практиканың тапсырмаларын бекітуге ұсыну.

10410200-Теміржол көлігінде тасымалдауды және қозғалысты басқару

07140700-Автоматика, телемеханика және теміржол көлігіндегі қозғалысты басқару

07160500-Теміржолдың жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету

07160400-Теміржол көлігінің көтергіш-көлік, құрылыс жол машиналары мен механизмдерін техникалық пайдалану

  Қазан Аймкулова А.Е.
4 Бөлімше бойынша оқытушылардың аттестатциядан өтетін оқытушылардың құжаттарын қадағалау Қазан Аймкулова А.Е.
5 Арнайы техникалық пәндер бойынша олимпиада өткізу Желтоқсан Аймкулова А.Е.
6 Көлік саласының бүгіні мен болашағы тақырыбында бөлімше апталығы Желтоқсан Аймкулова А.Е.
7 Қысқы сынақ-емтихан сессиясының қорытындысы бөлімше мамандықтары бойынша есеп тапсыру Қаңтар Аймкулова А.Е.
8 Дипломдық жобаның тақырыбын бекіту Қараша Аймкулова А.Е.
9 Дипломдық жобаның жетекшілерін бекіту Ақпан Аймкулова А.Е.
10

Төмендегі мамандықтары бойынша дипломдық жобаны қорғауды  ұйымдастыру:

10410200-Теміржол көлігінде тасымалдауды және қозғалысты басқару

07140700-Автоматика, телемеханика және теміржол көлігіндегі қозғалысты басқару

07160500-Теміржолдың жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету

07160400-Теміржол көлігінің көтергіш-көлік, құрылыс жол машиналары мен механизмдерін техникалық пайдалану

Мамыр-маусым Аймкулова А.Е.

 

ІІІ. Ғылыми-әдістемелік жұмыстар

1 «Модульдік оқыту технологиясының тиімділігі»   тақырыбы бойынша оқытушыларға  арналған семинар Қыркүйек

А.Е. Аймкулова Бөлімше

оқытушылары

2 «Отанға қызмет ету бесіктен» тақырыбы бойынша баяндама Желтоқсан Жалпы пән оқытушысы Кураков Ж.М.
3 «Тұғырыл хан-тарихи тұлға» тақырыбы бойынша мақала Желтоқсан Жалпы пән оқытушысы Ибраева А. А.
4 «Табиғат таңғажайыптары» тақырыбы бойынша мақала Қаңтар Жалпы пән оқытушысы Байдулла Л.

5

 

«Бұқаралық спортты дамыту» тақырыбы бойынша баяндама Қаңтар Жалпы пән оқытушысы Сатаев Ж. А.
6 «Спорт бақытқа бастар жол» тақырыбы бойынша баяндама Ақпан Жалпы пән оқытушысы Туранов Ж. Ш.
7 «Салауатты өмір біздің болашағымыз» тақырыбы бойынша мақала Наурыз Жалпы пән оқытушысы Тәжігул Қ.
8 «Ұлттық рухтың ұлы бұлқынысы» тақырыбы бойынша мақала Наурыз Жалпы пән оқытушысы Төлегенова М.С.
9 Кредиттік-модульдік  технология  бойынша online режимінде ұйымдастырылған конференцияларға  бөлімше оқытушыларын қатыстыру Үнемі Аймкулова А.Е.
10 Жеке жұмыс жоспарын құру Қыркүйек, қазан

Аймкулова А.Е.

ПЦК жетекшісі, оқытушылар

11 Жалпы білім беру пәндері бірлестігінің апталығы Қараша

Аймкулова А.Е.

ПЦК жетекшісі, оқытушылар

12 Жас оқытушылармен жеке жұмыс жүргізу Жыл бойы

Аймкулова А.Е.

ПЦК жетекшісі, оқытушылар

13 Жалпы білім беру пәндері бойынша колледж ішілік олимпиада, конференциялар ұйымдастыру Жыл бойы

Аймкулова А.Е.

ПЦК жетекшісі, оқытушылар

14 Жаңа  ақпараттық технологияны пайдаланып, ашық сабақ, видео сабақ, шебер сыныптар өткізу Жыл бойы

Аймкулова А.Е.

ПЦК жетекшісі, оқытушылар

15 Оқытушылардың үлгілі ашық сабақтарын, мақалаларды, республикалық, облыстық, халықаралық баспасөздерге жариялау Жыл бойы

Аймкулова А.Е.

ПЦК жетекшісі, оқытушылар

16 Оқытушы портфолиосын жинақтау Қыркүйек, қазан

Аймкулова А.Е.

ПЦК жетекшісі, оқытушылар

17 Жас оқытушылармен жеке жұмыс жүргізу Жыл бойы

Аймкулова А.Е.

ПЦК жетекшісі

 

IV. Пән бойынша оқу кабинеттерін  жабдықтау

1

102, 106, 107, 109, 120, 207, 212/220, 211

оқу кабинеттерімен жұмыс:

1.Кабинеттің паспортын;

2.Кабинеттің  оқу жылына арналған   жұмыс  жоспарын;

3.Кабинеттің даму жоспарын бекітуге ұсыну

 

Оқу жылының ағымында

Кабинет жетекшілері:

Жусупова Ж.С.

Тоғызбаева Ж.Н.

Хасайнов С.Х.

Сейтқұл Р.Қ.

Бимұрза С.Т.

Қошқарбаева Г.Б.

Кураков Ж.М. Ибраева А.А.

2 Пән оқытушыларының оқытатын пәні бойынша оқу әдістемелік кешен (дәріс жинақтары, практикалық сабақ үлгілері, бақылау түрлері, белсенді тарату материалдары т.с.с.) жасақтауын қадағалау Ақпан А.Е. Аймкулова

 

V. Практикалық жұмыстар

1 М.Жұмабаевтың 130 жылдығына орай өткізілетін «Мағжан жыры мәңгілік» атты колледжішілік эссе байқауына қатысу Қыркүйек

Аймкулова А.Е.

ПЦК жетекшісі, оқытушылар

2 М.Жұмабаевтың 130 жылдығына орай өткізілетін жалпықазақстандық ашық диктантқа қатысу Қыркүйек

Аймкулова А.Е.

ПЦК жетекшісі, оқытушылар

3 Бақылау, сынақ, емтихан сұрақтарын бекіту Желтоқсан, мамыр

Аймкулова А.Е.

ПЦК жетекшісі, оқытушылар

4 Жалпы білім беру пәндері бойынша видео сабақтар, электронды оқулықтар дайындау Жыл бойы

Аймкулова А.Е.

ПЦК жетекшісі, оқытушылар

5 «Үздік топ» жетекшісі байқауына қатысу Наурыз

Аймкулова А.Е.

ПЦК жетекшісі, оқытушылар

 

VІ. Оқытушылардың біліктілігін көтеру мақсатындағы жұмыстар

1 Біліктілікті көтеру санаты бойынша өтініш беру Қазан, сәуір Бөлімше оқытушылары
2 УМДК оқу әдістемелік кешенін дайындау Жыл бойы Бөлімше оқытушылары
3 «Пойыздардың жүйесіне диспетчерлік бақылау құрылғылары» тақырыбы бойынша тәлімгерлік сабақ Қазан

Арнайы пән оқытушылары Жусупова Ж.С.

Қошқарбаева Г.Б.

4 «Бір жолды автоблокировка» тақырыбы бойынша тәлімгерлік сабақ Қазан Арнайы пән оқытушысы Хасайнов С.Х.
5 «Вагон және локомотив шаруашылығы» тақырыбы бойынша өткізілетін ашық сабағы Желтоқсан Арнайы пән оқытушысы Тоғызбаева Ж.Н.

                                                                     

VІІ. Күтілетін нәтиже

1 2023/2024 оқу жылы бойынша оқытушылардың жылдық  есептері Мамыр –маусым Аймкулова А.Е.
2 Диплом қорғаушылардың  нәтижесі Маусым Аймкулова А.Е.
3 Бөлімше бойынша жұмыс қорытындысы Маусым Аймкулова А.Е.
4 Бөлімшенің жалпы есебі: әдістемелік жағынан қамтамасыз етілуі, оқытушылардың кәсіби біліктілік арттыру нәтижесі, оқу кабинеттері Маусым Аймкулова А.Е.
5 Колледж түлектерін диплом  жобасын қорғау, еңбекке орналасуын қамтамасыз етуін қарастыру Мамыр- маусым

Аймкулова А.Е.

Бітіруші топ жетекшілері

 •  
 •  
 •  
 • 2023-2024 оқу жылына арналған Логистика және автомобиль шаруашылығы бөлімшесінің  жоспары
 •  
Жұмыс мазмұны Мерзімі Жауапты
І.  Әдістемелік-ұйымдастыру жұмыстары
1.

 Логистика және автомобиль шаруашылығы бөлімшесінің  отырысын өткізу:

1.1.  2023-2024 оқу жылына арналған жылдық жоспарын  қарау;

 

Оқытушылардың жүктемесі бойынша пәндердің:

1.2.  Оқу жұмыс бағдарламаларын;

1.3.  Оқытушының жеке жұмыс жоспарын  бекітуге ұсыну

қыркүйек А.Б.Мырзатаева
2. Білім және конституция  күніне топтармен тәрбие сағатын  өткізу. Тәрбие жұмыс жоспарын бекітуге ұсыну. қыркүйек

А.Б.Мырзатаева Бөлімше

оқытушылары

3. Студенттердің сабаққа қатысуын  және оқу ақысын қадағалау қыркүйек А.Б.Мырзатаева
4. Бөлімшеге қарасты оқу кабинеттеріне тазалық жүргізу қыркүйек

А.Б.Мырзатаева      Кабинет

меңгерушілері

5. Бөлімшеге қарасты бірінші курс топтарының    ата – аналар жиналысын өткізу қыркүйек

А.Б.Мырзатаева

Топ жетекшілер

6. Оқытушылардың  өзара сабаққа қатысу жоспарын  бекітуге ұсыну қыркүйек А.Б.Мырзатаева
7. 22 қыркүйек – Қазақстан Республикасының халықтарының тілдер мерекесі күніне орай іс-шара қыркүйек

А.Б.Мырзатаева Бөлімше

оқытушылары

8.

Бөлімшеге қарасты мамандықтар бойынша:

8.1.Емтихан және бақылау, сынақ тапсырмаларының тақырыптарын  талқылау және бекітуге ұсыну;

8.2.Ашық сабақ тақырыптарын бекіту;

8.3. Бөлімшенің апталығын өткізу туралы жоспарын қарастыру.

8.4. Дипломдық жобалар тапсырмаларының тақырыптарын  талқылау және бекітуге ұсыну;

8.5. Дипломдық жобалар тапсырмаларының тақырыптары бойынша студенттерге жетекші тағайындап, бекітуге ұсыну;

 

Қазан

 

 

 

 

 

 

Желтоқсан

 

 

Қаңтар

 

 

А.Б.Мырзатаева

ПЦК жетекшісі және оқытушылары

                                                   ІІ. Оқу-әдістемелік жұмыстар
1. Оқытушыларының оқу жұмыс бағдарламалары мен сабақ жоспарын әзірлеу Қыркүйек

А.Б.Мырзатаева

ПЦК жетекшісі және оқытушылары

2. Оқу-жұмыс бағдарламаларын дайындау, бекіту; оқытушының жеке жұмыс жоспарын және басқа оқу құжаттамасын құрастыру Қыркүйек

А.Б.Мырзатаева

ПЦК жетекшісі, әдіскер және оқытушылары

3. Оқу стандарты және типтік бағдарлама бойынша оқу жоспарын жасақтау. ЕDU.COLLEGE порталында бағалау жүйесімен танысу. Қыркүйек, қараша

А.Б.Мырзатаева

ПЦК жетекшісі және оқытушылары

4. Семинар,  конференциялар және  вебинарларға қатысу Жыл бойы

А.Б.Мырзатаева

ПЦК жетекшісі және оқытушылары

2. Халықаралық, республикалық   технологиялар облыстық ғылыми-тәжірибелік студенттер конференциясына студенттерге  жетекшілік ету. Жыл бойы

А.Б.Мырзатаева

ПЦК жетекшісі және оқытушылары

3

Оқу өндірістік практиканың тапсырмаларын бекітуге ұсыну:

07161300-Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

04130200-Логистика (салалар бойынша)

07151100-Машиналар мен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп салалары бойынша)

07320800-Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы

10410400-Жол қозғалысын ұйымдастыру

 

Қыркүйек, қараша

 

А.Б.Мырзатаева

ПЦК жетекшісі және оқытушылары

4 Бөлімше бойынша аттестатциядан өтетін оқытушылардың құжаттарын қадағалау, портфолиосын жинақтау. Қазан

А.Б.Мырзатаева

ПЦК жетекшісі және оқытушылары

5 «Ұстаздар ұстаханасы» тақырыбында бөлімше апталығын ұйымдастыру Қараша

А.Б.Мырзатаева

ПЦК жетекшісі және оқытушылары

6 Қысқы сынақ-емтихан сессиясының қорытындысы бөлімше мамандықтары бойынша есеп тапсыру. Қаңтар А.Б.Мырзатаева
7 1201000 -Автокөлікті жөндеу,  пайдалану және қызмет көрсету мамандығы бойынша дипломдық жобаны қорғауды  ұйымдастыру Ақпан А.Б.Мырзатаева
IІІ. Пән бойынша оқу кабинеттерін  жабдықтау
1.

Оқу кабинеттерімен жұмыс:

1.Кабинеттің паспортын;

2.Кабинеттің  оқу жылына арналған   жұмыс  жоспарын;

3.Кабинеттің даму жоспарын бекітуге ұсыну

Қыркүйек

 

А.Б.Мырзатаева

Кабинет жетекшілері

2. Пән оқытушыларының оқытатын пәні бойынша оқу әдістемелік кешен (дәріс жинақтары, практикалық сабақ үлгілері, бақылау түрлері, белсенді тарату материалдары т.с.с.) жасақтауын қадағалау. Жыл бойы

А.Б.Мырзатаева

ПЦК жетекшісі және оқытушылары

ІҮ. Оқытушылардың біліктілігін көтеру мақсатындағы жұмыстар
1. Біліктілікті көтеру санаты бойынша өтініш беру Қазан, сәуір

А.Б.Мырзатаева

ПЦК жетекшісі және оқытушылары

Ү. Медиажоспар
Р/с Аты-жөні Түрі тақырыбы Уақыты
1

 

Ғабитқызы Айзада

 

Мақала

«Роль цифровых технологий в процессе обучения русскому языку» Қараша
2 Кубигулова Индира Ашық сабақ «О.Сулейменов. Одна война закончилась другой» Қараша
3 Шекеров Бауыржан Мақала «Көліктерге қызмет көрсету және пайдалану» Қараша
4 Джексембаева Бахтыгул Ашық сабақ «Правильные и неправильные глаголы. Грамматика» Қазан
5 Утекешова Дина Мақала «Алғашқы функция және интеграл» Желтоқсан
6 Серікбаева Аида Мақала «Темір жолға техникалық қызмет көрсету» Желтоқсан
7 Муратов Төре Мақала «Автокөліктердің атмосфераға кері әсері» Желтоқсан
8 Мирасова Армангүл Мақала «Ұстаз – ұлы тұлға» Қаңтар
9 Аманбай Тоқтамыс Мақала «Машина жасау және жабдықтарды пайдалану» Қаңтар
10 Исмагулов Марат Мақала «Логистика и её понятия» Қаңтар
11 Ещанов Жанат Мақала «Көлік логистикасы: тасымалдау тиімділігін оңтайландыру және жақсарту» Ақпан
12 Айдоллаева Айдана Мақала «Теміржол көлігімен тасымалдауды ұйымдастыру» Ақпан
13 Мұрасбаева Мөлдір Мақала «Develop our speech in 3rd language» Ақпан
14 Бидашова Азиза Мақала «Онкологиялық аурулар» Наурыз
15 Лұқманова Құндыз Мақала «Заманауи ақпараттық технология» Наурыз
16 Утегенова Замзагуль Мақала «Информатика – қоғамның ақпараттық негізі» Сәуір
17 Тасқараева Рита Мақала

«Машина жасауда қолданылатын материалдар»

 

Сәуір
18 Тугел Ақмарал Мақала

“Термодинамиканың бірінші заңын барлық изопроцеске қолдану”

 

Сәуір
19 Токтасинова Гулмира Мақала

«Ұялы телефонның электромагниттік өрісінің адам ағзасына әсері»

 

Мамыр
VІ. Күтілетін нәтиже
1. 2023/2024 оқу жылы бойынша оқытушылардың жылдық  есептері мамыр – маусым

А.Б.Мырзатаева

ПЦК жетекшісі және оқытушылары

2. Диплом қорғаушылардың  нәтижесі маусым

А.Б.Мырзатаева

ПЦК жетекшісі және оқытушылары

3. Бөлімше бойынша жұмыс қорытындысы маусым

А.Б.Мырзатаева

ПЦК жетекшісі және оқытушылары

4. Бөлімшенің жалпы есебі: әдістемелік жағынан қамтамасыз етілуі, оқытушылардың кәсіби біліктілік арттыру нәтижесі, оқу кабинеттері маусым

А.Б.Мырзатаева

ПЦК жетекшісі және оқытушылары

5. Колледж түлектерін диплом  жобасын қорғау,еңбекке орналасуын қамтамасыз етуін қарастыру мамыр – маусым

А.Б.Мырзатаева

ПЦК жетекшісі және оқытушылары

 •  

Әдістемелік кеңес қызметі және оны сайлау тәртібінің ережесі

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2007 жылғы 21 желтоқсандағы
N 644 бұйрығымен бекітілген

Әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңес қызметі және оны сайлау тәртібінің үлгі ережесі

1. Жалпы ережелер

 1. Білім беру ұйымдарында әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңес қызметі және оны сайлау тәртібінің үлгі ережесі (бұдан әрі-Ереже) «Білім туралы» Қазақстан Республикасы 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының  44-бабы 9-тармағына сәйкес әзірленген.
 2. Ереже білім беру ұйымдарында басқарудың алқалы органдары болып табылатын әдістемелік ғылыми кеңестің мүшелерін сайлау тәртібін қамтитын әдістемелік кеңес (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) (бұдан әрі – Кеңес) қызметін ұйымдастыру тәртібін анықтайды.
 3. Кеңес өз қызметінде «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі  Заңын , білім беру ұйымның жарғысын және осы Ережені басшылыққа алады.

 2. Кеңестің негізгі міндеттері

 1. оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз етудің сапа мониторингісін ұйымдастыру;
 2. білім беру ұйымдарында шығарылатын оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді, құралдарды және басқа да материалдарды басып шығаруға жоспарлауды, сараптаманы және ұсынымды ұйымдастыру;
 3. білім беру ұйымдарындағы оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету және жетілдіру;
 4. оқу-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру және жетілдіру жөніндегі озық тәжірибелерді қорыту және тарату;
 5. біліктілікті арттыру, педагогикалық және ғылыми кадрларды қайта даярлау және аттестаттау жүйесін жетілдіру, оқу үдерісінің мазмұнын талдау;
 6. сапа менеджменті жүйесін дамыту және оқу үдерісін әдістемелік әзірлемелердің нәтижесін енгізу жөніндегі ұсынымдарды дайындау;
 7. білім беру ұйымдарында әдістемелік жұмыстарды үйлестіру;
 8. білім беру ұйымдарында білім беру үдерісінің жаңа және қолданыстағы технологиялар, әдістер, құралдар нысандарын енгізу және жетілдіру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;
 9. оқытушылардың оқу-әдістемелік бірлестіктерінің шығармашылық (тұрақты және уақытша) орталықтарының жұмысын ұйымдастыру;
 10. педагогтік ұжымның ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру жөніндегі жұмыстарды басқару;
 11. білім беруді дамыту және басым бағыттарды қалыптастыру және оны іске асыру мәселелері бойынша ұсыныстар әзірлеу;
 12. білім беру саласындағы қызметкерлерді аттестаттауға қатысу.

3. Кеңес қызметінің негізгі бағыттары

 1. мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары талаптарын ескере отырып жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс оқу бағдарламаларын сараптауын ұйымдастыру;
 2. құрылымдық бөлімшелердің әдістемелік кеңестердің жұмыс жоспарларын қарау және келісу;
 3. жеке пәндер бойынша жұмыс оқу бағдарламаларын талқылау және қолдау;
 4. білім беру ұйымдарда оқу үдерісін қамтамасыз ету үшін әдістемелік қамтамасыз ету мәселелерін қарау;
 5. білім беру ұйымдарда әдістемелік қамтамасыз етуге байланысты нормативтік-құқықтық актілерді жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;
 6. оқулықтарды, оқу-әдістемелік құралдарды, оның ішінде электрондық түрде және дидактикалық материалдар ұйымдастыру;
 7. өндіріс пен ғылыми технологиялардың басым бағыттарын болжау негізінде білім беру мамандарының (кәсіптерінің) тізбесін жетілдіру жөнінде ұсыныстарды талқылау;
 8. оқу-тәрбие үдерісін жетілдіруге және педагог қызметкерлеріне, білім беру ұйымдарына практикалық көмек көрсетуге бағытталған әдістемелік жұмыстардың әртүрлі нысандарын енгізу мәселелерін қарау; жекелеген пәндер бойынша оқу жұмыс бағдарламаларын талқылау және бекіту;
 9. элективті пәндер каталогын қарау және бекіту;
 10. пререквизит және постреквизиттерді бекіту;
 11. әдістемелік бірлестіктер қызметінің жылдық жоспарларын келісу және бекіту;
 12. білім алушылардың білімін бағалау үшін тест тапсырмаларын және басқа түрлерін әзірлеу және сараптамадан өткізу мәселелері;
 13. білім алушылардың өздік жұмысын және оқытушының қолдауымен өткізілетін өздік жұмыстарды әдістемелік қамтамасыз ету;
 14. оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды жетілдіру бойынша семинарлар, конференциялар, кеңестер ұйымдастыру және өткізу болып табылады.

 4. Кеңестің сайлау және жұмыс тәртібі

 1. Кеңестің құрамына кафедра өкілдері, оқытушылар, оқу-әдістемелік ұйымдардың басшылары, педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру, қайта даярлау және аттестаттау, білім беруді ақпараттандыру жөніндегі құрылымдық бөлімшелер басшылары кіреді. Кеңестің құрамы білім беру ұйымның басшысының бұйрығымен бекітіледі.
 2. Кеңесті оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі басшының орынбасары – Төраға басқарады.
 3. Кеңес мүшелерінен ашық дауысы арқылы хатшы сайланады.
 4. Кеңестің жұмысы әдістемелік кеңестің отырысында қабылданған және білім беру ұйымның бекіткен жылдық жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.
 5. Кеңестің отырысы екі айда бір рет өткізіледі.
 6. Әдістемелік кеңестің отырысында қаралған мәселенің нәтижесі бойынша қатысып отырған мүшелерінің басым көпшілік дауысымен әдістемелік кеңестің ұсынысы қабылданады және хаттамамен рәсімделеді. Отырыстың хаттамалары мен әдістемелік кеңестің шешімдеріне кеңестің төрағасы мен хатшысы қол қояды.
 7. Егер әдістемелік кеңестің отырысында оның мүшелерінің үштен екі бөлігі қатысып отырса, онда әдістемелік кеңес құқықты өкілетті деп табылады.
 8. Кеңестің төрағасы жылына бір рет Кеңес қызметінің нәтижелері туралы білім беру ұйымдарының педагогикалық, ғылыми кеңесінің алдында есеп береді.
 9. Әдістемелік кеңестің әрбір мүшесі кеңестің барлық отырысына қатысуға, оның жұмысына белсенді араласуға, жүктелген тапсырмаларды уақытылы және нақты орындауға тиісті.

 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТОПТАР ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Оқытушылардың шығармашылық тобы іздестіру, эксперименттік, ғылыми-әдістемелік және жобалық-зерттеу қызметінің жеткілікті жоғары біліктілігі бар кез келген бір немесе бірнеше білім беру салаларына жататын оқу пәндерінің оқытушыларын біріктіретін колледждің педагогикалық ұжымының жұмыс нысандарының бірі болып табылады.

1.2. Шығармашылық топ эксперименттік немесе зерттеу қызметі бағыты бойынша, оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік және эксперименттік жұмыс бойынша кемінде 3 оқытушы болған кезде ұйымдастырылады.

1.3. Шығармашылық топ өз жұмысын директордың оқу работе жөніндегі орынбасарымен келіседі, колледждің әдістемелік және педагогикалық кеңесіне есеп береді.

1.4. Шығармашылық топ колледждің әдістемелік кеңесінің шешімі бойынша құрылады және таратылады және колледж директорының бұйрығымен бекітіледі.

1.5. Шығармашылық топ өз қызметінде бала құқықтары туралы Конвенцияны сақтайды, Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, сондай-ақ «Әулиекөл ауыл шаруашылығы колледжі» КМҚК Жарғысын және басқа да нормативтік-құқықтық және жергілікті актілерді басшылыққа алады.

 

2. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТОП ҚЫЗМЕТІНІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН БАҒЫТТАРЫ

2.1 Барлық педагогтердің шығармашылық әлеуетін арттыру.

2.2 Эксперименттік жұмыстың жергілікті бағыттарын анықтау.

2.3 Білім беру процесін, пәнді, білім беру технологияларын әдістемелік қамтамасыз етудегі жаңа бағыттар тұжырымдамасын әзірлеу және сараптау.

2.4 Зерттеу қызметін ұйымдастыру және жүргізу.

2.5 Студенттердің шығармашылық топтарының зерттеу жұмыстарын басқару.

2.6 Шығармашылық топ мүшелері ұсынатын материалдарды талқылау.

2.7 Шығармашылық конкурстарды ұйымдастыру. Педагогикалық оқуларға, конференцияларға қатысу.

2.8 Перспективалық инновациялар туралы деректер банкін құру.

2.9 Жүргізіліп жатқан инновациялардың тиімділігін, зерттеу нәтижелерін және т. б. анықтау үшін әдістемелік құралдар әзірлеу.

2.10 Баспа материалдарын жариялау.

3. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТОПТЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ

3.1. Білім алушыларды оқыту және тәрбиелеу әдістемесінің мәселелері бойынша педагогикалық эксперименттер жүргізу, олардың нәтижелерін білім беру процесіне енгізу;

3.2. Шығармашылық топтың құзыретіне жататын мәселелер бойынша оқу-тәрбие, әдістемелік, эксперименттік, зерттеу, тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар бойынша ашық іс-шаралар өткізу.

3.3. Шығармашылық, эксперименттік немесе зерттеу қызметі бағыты бойынша шығармашылық топтың отырыстарын өткізу.

3.4. Жұмыс тәжірибесін зерделеу, жинақтау және тарату мақсатында басқа білім беру мекемелерінің әдістемелік бірлестіктерімен шығармашылық байланыстар орнату.

3.5. Шығармашылық топтың бейіні бойынша маңызды шығармашылық проблемалар, оқу пәндерін оқыту сапасын арттыру, колледжде инновациялық қызметті дамыту міндеттерімен тығыз байланыста педагогика мәселелері бойынша эксперименттер мен ғылыми зерттеулерге қатысу.

3.6. Ғылыми-зерттеу және эксперименттік жұмыстардың нәтижелерін және оларды жүргізу туралы есептерді жариялауға ұсынымдарды талқылау, зерттеулер мен эксперименттердің нәтижелерін практикалық қызметке енгізуге қатысу.

3.7. Білім алушылардың эксперименттік және зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және басқару.

3.8. Оқу-әдістемелік құралдарды, дидактикалық материалдарды және басқа да оқу-әдістемелік өнімдерді дайындау және талқылау.

 

4. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТОПТЫҢ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

4.1. Шығармашылық топтың жұмысы оның қызметінің барлық кезеңіне арналған жұмыс жоспарына сәйкес жүргізіледі. Жоспарды шығармашылық топтың басшысы жасайды, директордың оқу работе жөніндегі орынбасарымен келісіледі және бекітіледі.

4.2. Шығармашылық топтың жетекшісі шығармашылық және ұйымдастырушылық қабілеттері бар және тәжірибелік-эксперименттік қызметке қатысатын неғұрлым білікті педагог қызметкерлер арасынан таңдалады.

4.3. Шығармашылық топтың отырыстары семестрде кемінде екі рет өткізіледі. Отырыста талқыланатын мәселелердің әрқайсысы бойынша ұсынымдар қабылданады, олар хаттамалар журналында тіркеледі.

4.4.     Шығармашылық топтың отырысына әкімшілік өкілдері топ қызметінің бағыты бойынша немесе талқыланатын мәселе бойынша қатыса алады.

4.5. Талқыланатын мәселелер, зерттеулер аналитикалық кестелер, диаграммалар, қорытындылар мен жалпылау, сондай-ақ колледж мұғалімдеріне ұсыныстар түрінде жазылады.

4.6. Шығармашылық топтың қызметін талдау колледждің әдістемелік кеңесінің отырысында оқу жылының соңында немесе эксперимент аяқталған кезде ұсынылады.

 

5. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТОПТЫҢ ҚҰЖАТТАМАСЫ

Шығармашылық топтың келесі міндетті құжаттары болуы керек:

 • шығармашылық топ туралы ереже;
 • шығармашылық топтың жұмыс жоспары;
 • тәжірибелік – эксперименттік қызмет нәтижелері бойынша талдамалық материал;
 • шығармашылық топ отырыстарының хаттамалары;
 • шығармашылық бастамалардың материалдары.

ПӘН АПТАЛЫҒЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

1.1. Пәндік апта-оқытушылардың оқу сапасын арттыруға, кәсіптік даярлауға және студенттердің шығармашылық-зерттеу қызметін дамытуға бағытталған мақсатты, ұжымдық, жеке, практикалық қызметін көрсететін циклдік әдістемелік комиссия жұмысының нысандарының бірі.

1.2. Пәндік апталықтарды ғылыми-әдістемелік жұмыс жоспары шеңберінде оқытушылардың кәсіби құзыреттілігін арттыру, сондай-ақ білім алушылардың танымдық және шығармашылық белсенділігін дамыту мақсатында жыл сайын циклдік әдістемелік комиссиялар өткізеді.

1.3. Пәндік апталықты өткізу міндеттері: 

 • оқытушылардың кәсіби өсуін ынталандыру, шығармашылық әлеуетін жетілдіру;
 • студенттерді пәндерді тереңдетіп оқуға ынталандыру, олардың шығармашылық қабілеттерін дамыту;
 • таңдалған мамандыққа қызығушылықты арттыру;
 • оқу процесіне енгізу және оқытудың озық технологияларын көрсету;
 • студенттердің дамытушылық, коммуникативтік және кәсіби құзыреттіліктерін дамыту;
 • оқытушылар мен студенттер арасындағы достастықты нығайту;
 • әлеуетті талапкерлерді тарту мақсатында оқу орнын жарнамалау.

 

2. ПӘНДІК АПТАЛЫҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

2.1. Пәндік апта колледждің жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. Барлық өткізілетін іс-шаралар ашық болып саналады.

2.2.    Пәндік апта кезең кезеңімен өтеді:

1 кезең-аптаның жоспарын әзірлеу және бекіту.
2 кезең – аптаны өткізу үшін іс-шараларды дайындау.
3 кезең – пәндік аптаны өткізу.
4 кезең-циклдік әдістемелік комиссия мен әдістемелік кеңестің отырысында өткізілген іс-шараларды талқылау, талдау.

2.3.   Апта өткізу уақытына жоспарланатын іс-шаралар жоспары директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарымен, әдіскермен келісіледі, әдістемелік кеңестің төрағасына бекітуге ұсынылады және барлық оқытушылардың назарына жеткізіледі.

2.4.   Аптаның жоспарына мыналар кіреді:

 • оқытушылардың ашық сабақтары;

 • сыныптан тыс іс-шаралар: конкурстар, викториналар, турнирлер, ауызша журналдар, театрландырылған қойылымдар, экскурсиялар;

 • көркем шығармашылық: постерлер, газеттер, басылымдар конкурстары, оқытушылар мен студенттердің шығармашылық жұмыстарының көрмелері;

 • Кәсіптік бағдар беру жұмысы: оқушылармен, колледж түлектерімен, жұмыс берушілермен, ата-аналармен кездесулер, кәсіби шеберлік конкурстары.

2.5.   Пәндік апталықты (онкүндікті) өткізуге цикл оқытушыларының барлығы немесе жекелеген бөлігі қатысады.

2.6.   Пәндік апта (Онкүндік) кезінде колледж әкімшілігі мен педагогикалық ұжымы студенттердің білім деңгейін, оқытушылардың педагогикалық және кәсіби шеберлігін, кабинеттердің, зертханалардың әдістемелік қамтамасыз етілуін талдай отырып, ашық іс-шараларға қатысады.

2.7.   Апталықты өткізуге барлық курс студенттерінің ең көп саны тартылады. 

 

3. АПТАНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

3.1. Қорытынды кезең циклдік әдістемелік комиссияның отырысы болып табылады, онда пәндік аптаның қорытындылары шығарылады.

3.2. Өткізілген пәндік аптаның қорытындысы бойынша циклдік әдістемелік комиссияның басшысы толық есеп жасайды, ол ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі бөлімге тапсырылады, есеп циклдік комиссия басшысында да сақталады.

3.3. Әдістемелік кеңес әдістемелік кеңес отырысында циклдік әдістемелік комиссия төрағасының есебін тыңдай отырып, өткізілген іс-шараның сапасы туралы шешім шығарады.

3.4. Циклдік әдістемелік комиссияның бір жылдағы жұмысының қорытындысын жүргізу кезінде, оның ішінде өткізілген аптаның сапасы ескеріледі.

3.5. Пәндік апталардың қорытындысы бойынша ОК өкілінің немесе әдіскердің ұсынысы бойынша оқытушыларды көтермелеудің әртүрлі нысандары мен алғыс жариялануы мүмкін.

ПӘН ҮЙІРМЕЛЕРІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

1.1. Студенттік пәндік үйірме студенттердің зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудың бір түрі болып табылады.

1.2. Пәндік үйірмелер ерікті негізде ұйымдастырылады және оқу жылы бойы сабақтан тыс уақытта жұмыс істейді. Үйірмелер кестесі педагог қызметкерлер мен студенттердің жұмыспен қамтылуын ескере отырып жасалады.

1.3. Пәндік үйірмелердің қызметі «Білім туралы» ҚР Заңымен, «техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары түрлері қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы», «оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің бұйрықтарымен және білім беру саласындағы басқа да нормативтік-құқықтық актілермен регламенттеледі, оның ішінде осы ережемен.

1.4. Үйірмелердің қызметіне басшылықты директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары жүзеге асырады.

 

2. ПӘНДІК ҮЙІРМЕЛЕР ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

2.1. Пәндік үйірмелердің қызметі жекелеген пәндер бойынша білім алушылардың білімін тереңдетуді қамтамасыз ету, білім алушылардың шығармашылық мүмкіндіктерін барынша қанағаттандыру, жеке және кәсіби маңызды қасиеттерді қалыптастыру, ой-өрісін кеңейту, Студенттердің адамгершілік және мәдени деңгейін арттыру мақсатында ұйымдастырылады және аудиториядан тыс жұмыстың бір түрі болып табылады.

2.2. Тапсырмалар:

 • Оқу процесінің білім беру мүмкіндіктерін кеңейту.

 • Студенттердің шығармашылық әлеуетін жан-жақты дамыту қажеттіліктерін қанағаттандыру.

 • Студенттерді жеке және кәсіби қасиеттерін дамытудың негізгі шарты ретінде шығармашылық процеске тарту.

 • Студенттердің қабілеттері мен қызығушылықтарын зерттеу.

 • Бастама мен тәуелсіздікті дамыту.

 • Жеке пәндерді тереңдетіп оқыту.

 • Студенттер мен оқытушылар арасындағы ынтымақтастық нысандарын кеңейту.

 • Студенттердің ғылыми-зерттеу қызметіне жағдай жасау.

 • Салауатты өмір салты дағдыларын қалыптастыру.

3. ПӘНДІК ҮЙІРМЕНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ. ҮЙІРМЕ БАСШЫСЫНЫҢ, СТАРОСТАНЫҢ ЖӘНЕ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1.     Пәндік үйірменің құрамына мыналар кіреді:

– үйірме басшысы-циклдік әдістемелік комиссияның шешімімен тағайындалатын кабинет меңгерушісі немесе оқытушы; – үйірме мүшелері.

Үйірме жетекшісі пәндік үйірменің қызметін ұйымдастырумен айналысады.

3.3. Үйірме басшысы міндетті:

 • студенттерді үйірме қызметіне тарту;

 • үйірменің жұмыс жоспарын әзірлеу;

 • үйірме жұмысына басшылықты жүзеге асыру;

 • студенттер қатыса алатын және олардың қатысуын қамтамасыз ететін іс-шаралар туралы үйірме мүшелерін хабардар ету;

 • үйірме отырыстарын ұйымдастыру және өткізу;

 • оқу жылының соңында үйірменің жұмысы туралы есеп беру.

Үйірме жетекшісінің құқығы бар:

 • студенттер қатыса алатын іс-шаралар туралы ақпарат алу;

 • үйірме жұмысына цикл оқытушыларын тарту;

 • үйірме тақырыбы бойынша студенттердің ғылыми-практикалық конференциясының басшылығына қатысу.

3.5. Студенттік пәндік үйірменің мүшесі мамандығына, оқу пәні, кәсіби бағыты бойынша білімін кеңейтуге, ғылыми-зерттеу жұмысының дағдыларын игеруге ниеті бар курсқа қарамастан әрбір студент бола алады.

3.6. Студенттік пәндік үйірме мүшелерінің құқығы бар:

 • үйірме отырыстарына қатысу және баяндамалар мен ғылыми хабарламалармен сөз сөйлеу;

 • колледжде және басқа да білім беру ұйымдарында өткізілетін конкурстарға, конференцияларға, олимпиадаларға қатысуға;

 • өзінің ғылыми қызметінің нәтижелерін әртүрлі деңгейдегі мерзімді басылымдарда ғылыми мақалалар (тезистер) түрінде жариялау.

3.7. Студенттік пәндік үйірме мүшелері міндетті:

 • үйірме отырыстарына жүйелі түрде қатысу (қатысу деңгейі кемінде 50%);

 • үйірменің барлық іс-шараларына белсенді қатысу.

3.8.Студент келесі жағдайларда үйірме мүшесі болуды тоқтатады:

 • жеке өтініш негізінде өз қалауы бойынша;

 • үйірме отырыстарына жүйелі түрде барғаны үшін, белсенді қызметі жеткіліксіз;

 • оқу аяқталған жағдайда.

  4. СТУДЕНТТІК ПӘНДІК ҮЙІРМЕЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ

  4.1 студенттік пәндік үйірменің отырыстары айына кемінде 1 рет өтеді. Барлық профильдегі үйірмелер 1-2 академиялық сағатпен айналысады.

  4.2 студенттік пәндік үйірменің отырыстары әртүрлі ұйымдастырушылық нысандарда (әңгімелесу, баяндамалар, пікірталастар, тәжірибелер, экскурсиялар және т.б.) өткізіледі.

  Үйірме отырыстарының кестесін үйірме басшысы жасайды.

   

  5. ПӘНДІК ҮЙІРМЕЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ БОЙЫНША ЕСЕПТІЛІК НЫСАНДАРЫ

   5.1 пәндік үйірме басшысының оқу жылына арналған үйірменің жұмыс жоспары, үйірме отырыстарының кестесі, үйірме жұмысы мен келулерді есепке алу журналы, үйірме мүшелерінің жұмыс нәтижелері, үйірменің оқу жылындағы жұмысы туралы есебі болуы тиіс.

  5.2 басқа құжаттаманы жүргізу қажеттілігін үйірме басшысы дербес айқындайды.

   

  ОҚЫТУШЫ ПОРТФОЛИОСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  1.1. Осы ереже «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-Ш Заңына, Әулиекөл ауыл шаруашылығы колледжінің Жарғысына, ғылыми – әдістемелік жұмыс бөлімінің ережесіне сәйкес әзірленді.

  1.2.     Әулиекөл ауыл шаруашылығы колледжі педагогінің портфолиосы (бұдан әрі-портфолио)-педагог қызметкердің (оқытушының, өндірістік оқыту шеберінің,педагог-психологтың және т.б.) педагогикалық қасиеттері мен жетістіктерінің фактілеріндегі сипаттама болып табылатын және оның тәсілдерінің ерекшелігі мен кәсіби тиімділік өлшемі туралы түсінік қалыптастыратын құжаттар спектрін қамтитын жеке жинақтаушы әдістемелік папка.

  1.3. Портфолионы жүргізудің мақсаты маман жинақтаған білім мен тәжірибені жүйелеу, оның даму бағыттарын анықтау, сондай-ақ оның кәсіби деңгейін неғұрлым объективті бағалау болып табылады.

  1.4.Портфолио құру және жүргізу міндеттері:

  • Нақты педагогтың кәсіби педагогикалық қызметінің эволюциясын қадағалау;
  • Жұмыс берушіге, аттестаттау жөніндегі сарапшыларға көрсету үшін Оқу материалдары мен әзірлемелерді жүйелеу;
  • Тәжірибесі аз әріптестерге жетістіктерді көрсету;
  • Оны конкурстарға қатысу үшін негіз ретінде пайдалану мүмкіндігі.

   

  2. ПОРТФОЛИО МАЗМҰНЫ

  2.1. Портфолио мазмұны жеке болып табылады, мұғалімнің кәсіби саласының немесе оқу пәнінің ерекшеліктерін ескереді.

  2.2. Үлгі портфолио құрылымы:

  • Кіріспе (түсіндірме жазба);
  • Мұғалім туралы жалпы ақпарат. Ресми құжаттар;
  • Педагогикалық қызметтің нәтижелері;
  • Ғылыми-әдістемелік қызмет;
  • Сабақтан тыс жұмыстар;
  • Кешенді-әдістемелік қамтамасыз ету.

  2.3.     Портфолиоға енгізілген Барлық материалдар кіріспеде (түсіндірме жазбада) көрінуі керек. Онда портфолиоға енгізілген материалдардың тізімі және дәл осы материалдар мұғалімнің кәсібилігінің дәлелі болып табылады.

  2.4.     «Педагог туралы жалпы мәліметтер. Ресми құжаттар » мыналарды қамтуы мүмкін:

  1. Жеке деректер (титулдық бет):

  • Педагогтің тегі, аты, әкесінің аты,
  • Білім беру мекемесінің толық атауы, лауазымы, кәсіптік саласы немесе оқытылатын пәндері,
  • Педагог бітірген оқу орнының атауы;
  • Колледждегі жұмыс өтілі;
  • Қолда бар наградалар; біліктілік санаты;
  • Педагог жұмыс істейтін топтарды көрсету;
  • Кураторлық (бар болса);
  • Құжаттар мен материалдар ұсынылған кезеңді көрсету;
  • Педагогтың жеке қолы.
  • Фотосурет (жақсырақ).
  1. Білім туралы құжаттардың көшірмелері;
  2. Біліктілікті арттыру туралы куәліктердің көшірмелері;
  3. Марапаттау куәліктерінің көшірмелері (бар болса);
  4. Педагогтің жеке жетістіктерін растайтын барлық сертификатталған құжаттары: лауреаттар мен конкурсқа қатысушылардың дипломдары, грамоталар, алғыс хаттар, сертификаттар, гранттар (алуға арналған құжаттар) және т. б. (№ /

  Құжаттың атауы / мазмұны / кім берді / қашан берді)

  2.5. «Педагогикалық қызмет нәтижелері» бөлімі мыналарды қамтуы мүмкін:

  1. Бес жыл ішіндегі пәндер мен пәнаралық курстар (оқу практикасы және өндірістік оқыту) бойынша қорытынды нәтижелер (білім алушылардың білімі мен іскерлігінің мемлекеттік білім беру стандартына сәйкестігі, оқыту сапасы (пән бойынша «4» және «5» – ке оқитын балалар саны), орташа балл, алынған нәтиженің білім алушылардың мүмкіндіктеріне сәйкестігі көрсетіледі);
  2. Кесімді бақылау жұмыстарының, аралық аттестаттаудың нәтижелері;
  3. Бітіру біліктілік жұмыстарын қорғау нәтижелері;
  4. Жүлделі орындарды (бес жыл ішінде)көрсете отырып, әртүрлі деңгейдегі олимпиадалар (кәсіби шеберлік конкурстары) жеңімпаздарының тізімі;

  2.6. «Ғылыми-әдістемелік қызмет» бөлімінде:

  1. Оқу-әдістемелік қамтамасыз ету тізбесі (негізгі);
  2. Өткізілген семинарлардың, «дөңгелек үстелдердің», мастер-кластардың тізбесі;
  3. Конференциялардағы, педагогикалық кеңестердегі, әртүрлі деңгейдегі семинарлардағы баяндамалардың (сөз сөйлеулердің) тақырыбы;
  4. Кәсіби және шығармашылық педагогикалық конкурстарға қатысу нәтижелері;
  5. Өзін-өзі тәрбиелеу тақырыбы, осы тақырып бойынша зерттелген негізгі әдебиеттердің тізімі, өзін-өзі тәрбиелеу тақырыбы туралы есеп (немесе тақырыптың басқа түрі);
  6. Жұмыс тәжірибесінен Жарияланымдар тізбесі;
  7. Оқыту процесінде және тәрбие жұмысында заманауи білім беру технологияларын, оның ішінде ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалануды растайтын материалдар

  2.7. «Сабақтан тыс іс-шаралар» бөлімінде мыналар болуы мүмкін:

  1. Үйірме, факультатив, элективті курс бағдарламалары, білім алушылардың техникалық шығармашылығын дамыту жөніндегі жұмыс жоспары;
  2. Білім алушылардың қызықты шығармашылық жұмыстарының тізімі;
  3. Өткізілген негізгі сыныптан тыс іс-шаралардың тізбесі (мүмкіндігінше фотосуреттермен);
  4. Бастапқы оқиғалардың сценарийлері;
  5. Олимпиадалар, конкурстар, жарыстар жеңімпаздарының тізбесі (бес жыл ішінде);
  6. Оқытылатын пәндер бойынша сабақтан тыс іс-әрекеттің нәтижелері, педагогтың жеке жетістіктері, білім алушылардың жеке жетістіктері аспектілерінде пән бойынша сабақтан тыс іс-әрекет жүйесінің нәтижелілігін сипаттау;
  7. Тәрбие деңгейінің динамикасы, білім алушылардың коммуникативтік құзыреттілігі, білім алушылар ұжымының әлеуметтік маңызы бар бастамаларды іске асыруға қатысуы және т. б. аспектілерде сынып жетекшісі (шебері) қызметінің нәтижелілігін талдау.

  2.8. «Кешенді-әдістемелік қамтамасыз ету» бөлімінде:

  1. Оқу кабинетінің (шеберхананың)қазіргі заманғы жабдықтарының тізбесі;
  2. Түпнұсқа көрнекі құралдардың тізімі;
  3. Бейнефильмдердің, электрондық құралдардың, мультимедиялық материалдардың және т. б. тізбесі.;
  4. Білім алушыларға арналған анықтамалық әдебиеттер мен дидактикалық материалдардың тізбесі,

  2.9.     Мұғалімнің өтініші бойынша портфолиода оның кәсібилігін көрсететін басқа құжаттар болуы мүмкін (мысалы, білім алушылардың сауалнамасы мен тестілеу деректері, педагогтың әдістемелік әзірлемелері және т. б.)

  2.10.   Пп-да сипатталған портфолио құрылымы мен мазмұны.2-8, үлгілі және мұғалімнің кәсіби қызметінің ерекшелігін ескере отырып түзете алады.

  3. ПЕДАГОГТІҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОРТФОЛИО ҚҰРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТІ

  3.1. Электрондық портфолионы мұғалімнің өзі қалыптастырады.

  3.2. Электрондық портфолио қосымшаларда жасалуы мүмкін: PowerPoint, Word, FrontPage, бағдарламалау тілдері және гипермәтіндік белгілеу және т. б.

  3.3. Электрондық портфолио келесі талаптарға сай болуы керек:

  • электрондық портфолионы толтырудың жүйелілігі мен жүйелілігі;
  • дұрыстығы;
  • объективтілік;
  • аналитикалық, автордың кәсібилік деңгейін арттыруға және жоғары нәтижелерге қол жеткізуге бағдарлануы

  3.4. Педагогтің электрондық портфолиосы колледж педагогтерінің электрондық портфолио банкінде орналастырылады, сондай-ақ web-бет түрінде ашық қолжетімділікте болуы мүмкін.

   

  4.  САҚТАУ ШАРТТАРЫ ЖӘНЕ ПОРТФОЛИОНЫ ТЕКСЕРУ

  4.1 Портфолио оқытушыда сақталады;

  4.2 Педагогтердің кәсіби өсуін қадағалау, олардың шығармашылық багажды жинақтауы мақсатында ОК төрағалары жарты жылда кемінде 1 рет педагогтердің жинақталған материалдарын портфолиода тексереді. Жылына кемінде 1 рет материалдарды әдіскер тексереді.

   

  ЖАС ПЕДАГОГ МЕКТЕБІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕРІ

  1.1 Жас педагогтар мектебі (бұдан әрі – ЖПМ) өз саласында 3 жылдан кем жұмыс өтілі бар жоғары білімі бар инженерлік-педагогикалық кадрлардың жұмысын ұйымдастыру біліктілігін арттыру бойынша және оларға әдістемелік көмек көрсету мақсатында құрылған.. колледждің ғылыми-әдістемелік жұмысының бағыттарының бірі болып табылады

  1.2 ЖММ – әдістемелік және практикалық жұмысты жүзеге асырады, бұл педагогикалық қызметті бастаған әрбір инженерлік-педагогикалық қызметкерге өзінің кәсіби бағдарын анықтауға мүмкіндік береді.

  1.3 ЖММ өз жұмысын әдістемелік бөлім меңгерушісімен үйлестіреді және колледждің әдістемелік кеңесіне есеп береді.

  1.4 ЖММ колледждің педагогикалық кеңесінің шешімімен құрылады және таратылады.

   

  2. ЖММ МАҚСАТТАРЫ МЕН ЖҰМЫС БАҒЫТТАРЫ

  2.1 Педагогикалық тәжірибені қалыптастыру процесінде жаңадан бастаған оқытушының өз бағытын анықтауы.

  2.2 Заманауи сабақты модельдеу және құрылымдау әдістерін меңгеру.

  2.3 жас мамандарға толық сабақ жоспарын құруға көмек көрсету.

  2.4 Сабақты талдау және өзіндік талдау әдістерін меңгеру.

  2.5 Тәлімгерлердің тыңдаушылармен жұмысын ұйымдастыру.

  2.6 Шығармашылық есептерді ұйымдастыру, жаңадан келген мұғалім апталығы, тәлімгер апталығы.

  2.7 Жаңадан келген инженерлік-педагогикалық қызметкерлер үшін педагогикалық ақпарат банкін құру.

  2.8 Жұмыстың негізгі бағыттары:

  • профилактикалық жұмыс;
  • кәсіби қарым-қатынасты ұйымдастыру;
  • өзін-өзі тәрбиелеуге мотивация;
  • жас мамандардың біліктілігін арттыру;
  • жас мамандардың іс-әрекетіне психологиялық қолдау көрсету.

  2.9 ЖММ жұмысы әдістемелік бөлім бекіткен жас мамандарды қолдау бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады. Әрбір жас маманға бұйрық бойынша тәлімгер тағайындалады.

  2.10    Жұмыс формалары:

  1. әңгімелер;
  2. лекциялар;
  3. әдіскермен жеке және топтық кеңестер;
  4. әдістемелік әдебиеттердің соңғы жаңалықтарымен танысу;
  5. талқылаулар;
  6. семинарлар – практикумдар;
  7. психологиялық тренингтер;
  8. тәжірибе алмасу;
  9. облыстық әдістемелік семинарларға, конференцияларға, конкурстарға қатысу;
  10. біліктілікті арттыру курстары;
  11. Сабаққа өзара қатысу.
  12. Кері байланыс ЖММ тыңдаушыларына сауалнама жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

  3. ЖММ ЖҰМЫС ПРОЦЕДУРАСЫ

  3.1 Мектеп жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес 3 инженерлік-педагогикалық құраммен жұмысты ұйымдастырады.

  3.2 Сабақтар әр айдың екінші сәрсенбісінде өткізіледі.

  3.3 Цикл комиссияларының басшылары тəлімгерлерді шығармашылық жəне ұйымдастырушылық қабілеті бар, бірінші жəне жоғары санатты біліктілігі жоғары инженерлік-педагогикалық қызметкерлер арасынан таңдайды.

  4. ТӘЛІМГЕР ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

  4.1 Оқытылатын пәндердің жұмыс оқу жоспарларын және күнтізбелік-тақырыптық жоспарларын жасауға көмек көрсету

  4.2 Аудиториялық және зертханалық практикалық сабақтарға дайындалуға көмек көрсету.

  4.3 Жас маманның сабақтарына қатысу және олардың тәртібін талдау.

  4.4 Жас маманның өзіндік білім алуын ұйымдастыруға көмек.

  5. ЖММ ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

  5.1 Семинарларға, конференцияларға, шығармашылық және педагогикалық семинарларға қатысу.

  5.2 Колледждің материалдық ресурстарын өздігінен білім алу үшін пайдалану.

  5.3 Тәлімгер оқытушылардан кеңес алу.

  5.4 Біліктілігін арттыру.

   

  6. ЖАУАПКЕРШІЛІК

  6.1. Қатысушылар мен ШМП басшысы өздеріне жүктелген міндеттерді, функцияларды және міндеттерді орындауға жауапты.

  7. ЖММ ҚҰЖАТТАУ

  7.1 ЖММ туралы ереже.

  7.2 Сабақ жоспары.

  7.3 Жас маманның біліктілігін арттыру жоспары.

  7.4 Тәлімгердің жұмыс жоспары.

  7.5 жас мамандар мектебі  материалдары.

  Жас мамандар мектебінің жұмысын ұйымдастыру:
  1.4.1.

  Бірлестік отырысы № 1.

  а) Тәжірибелі оқытушылардан Жас мамандар мектебінің жетекшісі мен құрамын бекіту;

  ә) Жас мамандарды анықтап, тәлімгер тағайындау, жұмыс жоспарын жасақтау;

  б) Тақырыптық-күнтізбелік және жұмыстық оқу бағдарламаларын жазуды үйрету;

  в) Жас мамандарға тәлімгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру.

  Қазан ЖММ жетекшісі
  «Қалыптастырушы бағалау – білім сапасын арттырудың маңызды құралы» жас мамандарға дөңгелек үстел Қараша ЖММ жетекшісі
  «Оқушыларды пәндік олимпиадалар мен ғылыми жобаларға дайындау жолдары: жаңашылдық, тәжірибе, нәтиже» тақырыбында семинар Желтоқсан

  ЖММ жетекшісі

   

  «Үздік қысқа мерзімді жоспар» – сайыс Қаңтар

  ЖММ жетекшісі

  Әдістемелік бөлім меңгерушісі

  «Тапсырма құрастыру алгоритмдері» – дөңгелек стол Желтоқсан

  ЖММ жетекшісі

   

  Бірлестік отырысы № 2 Қаңтар ЖММ жетекшісі
  «Оқытуды жақсартудың ықпалды қаруы – кері байланыстың маңызы қандай?»  әдістемелік күн Қаңтар  ЖММ жетекшісі
  1.4.2. Озық тәжірибелі мұғалімдердің шеберлік сабақтарын ұйымдастыру Қазан ЖММ жетекшісі, мүшелері
  1.4.3. Педагогикалық көрме. Наурыз

  ЖММ жетекшісі

  Әдістемелік бөлім меңгерушісі

  1.4.4. «Үздік сабақ жоспары» – сайыс Қаңтар

  ЖММ жетекшісі

  Әдістемелік бөлім меңгерушісі

  1.4.5. «Тәлімгерлер тәжірибесі – жас маманға үлгі» тақырыбында дөңгелек үстел Мамыр ЖММ жетекшісі
  1.4.6. «Жас келсе іске…» – жас мамандар слеті Желтоқсан ЖММ жетекшісі
  1.4.7.

  Бірлестік отырыс № 3

  Озық тәжірибе мектебінің қорытынды есебі.

  Мамыр ЖММ жетекшісі

   

  Skip to content